Çevre Yönetimi ve Stratejimiz

AnasayfaSürdürülebilirlikÇevre Yönetimi ve Stratejimiz

Çevreye verdiğimiz değeri her alanda iş planımıza aktarıyoruz. Fabrikamızın ve çalışanlarımızın genel düzeninde mevzuat gerekliliklerine uyum ve yasal şartları her zaman uyguluyor ve takip ediyoruz. Traçim Çimento olarak Entegre Yönetim Sistemi Politikası ile Operasyonlar sırasında ortaya çıkması muhtemel, çevreye olası etkileri ve kirliliği mümkün olduğu kadar kaynağında azaltarak, sürdürülebilir bir atık yönetimi ile atık oluşumunun en aza indirilmesini, atıkların tekrar kullanımını, geri dönüşümünü, geri kazanımı ve bertarafını sağlayarak, çevrenin korunması için gerekli tedbirleri almayı, Teknolojik gelişmeleri takip ederek, alternatif hammadde, alternatif yakıtları değerlendirip, doğal kaynak tüketimini azaltma taahhüdümüzü ön plana çıkarıyoruz.

Tüm paydaşlarımızın da çevreye karşı aynı hassasiyetle yaklaşmasını bekliyor ve bu kapsamda etkileşim içerisinde çalışıyoruz. Traçim Çimento olarak faaliyetlerimize başlamadan önce tüm olası çevresel etkileri değerlendiriyoruz.

Faaliyetler esnasında, doğal kaynak kullanımı, toprağa etki, su kaynaklarına etki, hava emisyonları, sera gazı emisyonları ve iklim değişikliği etkileri, atıklardan kaynaklı etki, toz, gürültü, titreşim, acil durumlardan kaynaklı etkileri değerlendiriyor, ölçüyor ve takip ediyoruz.

Enerji Yönetimi

Karbon salınımlarını azaltmak, Ülke ekonomisi üzerinde ağır bir yük olan enerji kaynaklarındaki dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlamak ve üretim maliyetlerimizi düşürmek için Enerji verimliliğinin önemini biliyor ve bu kapsamda her türlü yatırım ve projeyi değerlendiriyoruz.

Enerji yönetimi kapsamında ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini baz alıyor ve sistemin tüm standartlarını kapsamlı bir şekilde diğer yönetim sistemleri ile entegre olacak şekilde uyguluyoruz.
Enerji takip ve yönetim alışkanlıkları ile tüketimlerin asgari düzeyde tutulmasını hedefimiz ve görevimiz olarak benimsiyoruz. Traçim Çimento olarak enerji verimliliğine ve tasarrufuna öncelik veriyoruz.

Çimento üretiminde en büyük maliyet kalemi ve en çok harcama yapılan alan enerjidir. Fabrikamızın enerji tüketim kaynakları elektrik, fuel-oil, linyit, kok, dizel ve biyokütleden oluşmaktadır.

Sürdürülebilirlik amaçları ve verimlilik kapsamında;

  • Enerji yoğun bir sektör olmamız sebebiyle, enerji tasarrufu konusunda tüm çalışma arkadaşlarımızın geri bildirimlerinin önemli olduğunun farkındalığıyla; fabrikamız bünyesinde enerji tasarrufu öneri sistemi ve öneri değerlendirme kurulu kurulmuştur. Fabrikamızın tüm kademelerinde rol alan çalışma arkadaşlarımızı işin içerisinde tutup, uygulanabilir geri bildirimlerin hesaplamalarını yaparak aksiyon alıyoruz.
  • Isınma ve sıcak su temini için proses fazlası atık gazlarımız kullanılmakta olup, bu ihtiyaçlarımız için ayrıca fosil yakıt tüketimi yapmıyoruz.

Termal Enerji Tüketimlerimizi Azaltmak İçin;

  • Döner Fırın, Kalsinatör ve Soğutma proseslerimizi daha verimli hale getirmek amacıyla ‘Expert Optimizer’ sistemi yatırımı gerçekleştirilmiştir. Expert Optimizer sistemi prensip olarak kömür tüketimini optimize etmektedir. Bu sistem sayesinde proseste ihtiyaç duyulan enerji miktarı ve söz konusu enerji için gerekli olan yakıt gereksinimini anlık ve sürekli takip ediyoruz.

Fosil Yakıt Tüketimlerimizi Azaltmak İçin;

  • 2023 Yılı İçerisinde Montajı Tamamlanan ATY Besleme Tesisi (Atıktan Türetilmiş Yakıt Besleme Tesisi) devreye alınmıştır
Eerji Tüketimimizde Elektrik Kullanımı Alanında Dışa Bağlılığımızı Azaltmak İçin;
  • Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımına Dayalı Elektrik Enerjisi Üretimi (RES ve GES Projeleri)
  • Fırın Soğutma Bacasından Proses Fazlası Olarak Atılan Isı Enerjisinin Geri Kazanımı ORC Projeleri için Fizibilite Çalışmalarımız Devam Etmektedir.

Su Yönetimi

Su, tüm sektörlerde olduğu gibi çimento sektöründe de önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle, Traçim Çimento olarak, su yönetimine özen göstermeye ve suyu olabildiğince verimli kullanmaya çalışıyoruz.
 
Su kullanımımız temelde yeraltı suları ile sağlanıyor ve suyun alıcı ortama verilmesini ise yüzey suyu alıcı ortamı ile gerçekleştiriyoruz. Evsel Paket Biyolojik Arıtma Tesisi ile de standartlara uygun ve çevreye zarar vermeyecek şekilde arıtarak deşarj gerçekleştiriyoruz.
 
Su yönetimi için fabrikamızda 3 adet Atık Su Arıtma Tesisi bulunmaktadır. Fabrikamızda, araç yıkama suları geri kazanımı, su soğutma ünitesi ters yıkama suları geri kazanımı, kömür süzüntü suları geri kazanımı ve yüzey akış suları (yağmur suyu) geri kazanımı üniteleri mevcuttur. Geri kazanımı ünitelerinde arıtılan sular sistemde ve oluştukları alanlarda tekrar değerlendirilmektedir.

Atık Yönetimi

Sürdürülebilir bir gelecek ve sağlıklı nesiller için tüm doğal kaynakları ve yapıları korumak artık temel görev sayılmaktadır.

Bu nedenle her sistemde önce atıkların oluşmaması için tedbirler geliştirilmekte; bu sağlanamıyorsa oluşan atığın en uygun biçimde yönetilmesi sağlanmaktadır.

Traçim Çimento olarak atık yönetiminin günümüz kaynakları ve gelecek nesiller için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Tesislerimizde atık yönetimine öncelik verilmekte ve geri kazanım ve geri dönüşüme uygun atıkların bertarafa gönderilmemesi, yeniden değerlendirilmesi ve kullanılması için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Alternatif Hammaddeleri doğal kaynak kullanımını azaltma amacıyla çimento fabrikamızda hammadde olarak kullanmaktayız.

Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Kullanımı

Tesisimizde, doğal kaynak kullanımını azaltmak ve atık oluşumunu en aza indirmek için kullanılan hammadde ile aynı kimyasal ve fiziksel özellikleri taşıyan tehlikesiz atıkları alternatif hammadde olarak kullanmakta,  böylelikle atıkları başka alanlarda kullanarak değer kazanmasına yardımcı olmaktayız

Tesisimizde döküm kumu, demir koku, cüruf, alüminyum çamurları, yakma tesislerinden çıkan küller, ATY, ÖTL, Biyokütle gibi farklı sektörlerin atıklarını alternatif hammadde ve ek yakıt olarak kullanarak çevresel etkimizi azaltmaktayız.

Tesisimiz Hava Emisyonu, Atıksu Deşarjı konularında Çevre İznine ve Atık Yakma ve Beraber Yakma konusunda Çevre Lisansına sahip olup, bu lisans kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ek yakıt olarak kullanılmasına izin verilen atıkları kullanabilmekteyiz. Alternatif kaynakların kullanılması, çevresel kirliliğin bertaraf edilmesi, doğal kaynakların korunması ve enerjinin tasarrufu sağlanması açısından oldukça önemlidir.

Traçim yaptığı yatırımlar ile Biyokütle, Atıktan Türetilmiş Yakıtları (ATY) ve Ömrünü Tamamlamış Yakıtları (ÖTL) ek yakıt olarak kullanarak daha az fosil yakıt kullanımını hedeflemektedir.

Emisyon Azaltımı ve İzleme

Tesiste toz emisyonlarının azaltılması için elektrofiltreler ve torbalı jet-puls filtreler bulunmaktadır.

Toz emisyonlarının insan sağlığına oluşturabileceği olumsuz etkiler, tesiste mevcut olan %99,95 toz tutma verimine sahip filtreler sayesinde engellenmektedir. Tesiste son teknoloji ile üretilmiş filtreler (1 adet elektrofiltre, 53 adet torbalı filtre olmak üzere toplam 54 adet filtre) ve yakıt sistemleri kullanılmakta, bunların çalışmaları sürekli kontrol altında tutulmaktadır.

Ayrıca döner fırın ana bacasında Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi ile CO, NOX, SO2, O2, Toz, Hacimsel Debi ve Sıcaklık parametrelerinin ölçümleri anlık olarak izlenmekte olup, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Sürekli İzleme Merkezine (SİM) sistemine bağlıdır. 2021 yılında NOx indirgeme sistemi yatırımı yapılmıştır. Bu yatırım ile NOx emisyonları 100-600 mg/Nm3 değerleri arasında tutulabilmektedir.

Sera Gazı (CO2) Emisyonları

Ulusal ve uluslararası Sera gazı emisyonları ile ilgili gelişmeler takip edilmekte ve Traçim olarak Çevreye duyarlı ve sera gazı emisyonları azaltılması projeleri yürüterek üretim yapmayı planlamaktayız. Bu kapsamda

  • Alternatif Yakıt olarak Biyokütle (Tarımsal-Ormansal) ve biyokütle içeriği yüksek olan ek yakıtların tercih edilmesi,
  • Alternatif Hammadde kullanım oranının artırarak doğal kaynak kullanım oranının azaltılması,
  • Düşük Karbon emisyonlu çevreci yeni ürünlerin tercih edilmesi,
  • Proses verimliliğini sürekli takip ederek, iyileşme yatırımlarına devam edilmesi gibi süreçleri hayata geçirmeyi hedeflemektedir.

Çevre Dostu Çalışmalar

Yaşadığımız gezegeni korumak için çalışmakta ve çevre dostu projeler geliştirerek sürdürülebilir bir sistem oluşturulmasına destek olmaktayız.

Sektörel kirlilik kaynaklarını belirleyerek ve bunlara çözüm önerileri sunarak doğal dengeye katkıda bulunmaktayız. Traçim Çimento olarak yaptığımız projelerde, işlettiğimiz tesislerde, çalışma ortaklarımızla yürüttüğümüz uygulamalarda ve çalışanlarımız dahil tüm kapsamımızda çevreye ve sosyal yaşama olan etkimizi en aza indirmeye çalışmakta ve her daim bu amaç ile hareket etmekteyiz.

Entegre Çimento üretim tesisimizde toz emisyonlarının ve çevre kirliliğinin azaltılması için çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Tesisimizde son teknoloji kullanılarak üretilmiş filtreleri kullanarak, sistemlerimizi sürekli kontrol altında tutmaktayız.

Toz emisyonlarının insan sağlığı için oluşturabileceği olumsuz etkileri, tesiste mevcut olan %99,95 toz tutma verimine sahip filtreler sayesinde engelliyoruz. 1 adet elektrofiltre ve 53 adet torbalı filtre olmak üzere toplam 54 adet filtreyi tesisimizde kullanmaktayız.

Tesisimiz içerisinde bulunan döner fırın ana bacasında CO, CO2 NO , NO, NO2, SO2, O2, HCl, HF, TOC, toz, hacimsel debi ve sıcaklık parametrelerinin sürekli ölçümlerini çevrimiçi emisyon izleme sistemimiz ile anlık olarak izlenmektedir.

Çevrimiçi Emisyon İzleme sistemimiz aynı zamanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Sürekli İzleme Merkezi (SİM) sistemine bağlıdır. SİM yazılımı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından anlık olarak izlenmektedir.

2021 yılında çevre dostu projelerimiz kapsamında, NOx indirgeme sistemi iyileştirme yatırımı yaparak, NOx emisyonumuzu 100-600 mg/Nm3 değerleri arasında tutabilmektedir.

Traçim Çimento, 2017 yılında Fırın Ana Baca Elektro Filtresini, Torbalı Filtreye dönüştürmüştür. Böylece filtrenin toz tutma verimliliğini artırmış, duruş ve kalkışlar ile CO yükselmelerinde yaşanan toz salımlarının da önüne geçmiştir. Bu torbalı filtre sayesinde sınır değeri 50 mg/Nm3 olan toz miktarını 1-10 mg/Nm3 değerleri arasında tutabilmektedir.

Tesisimiz içerisindeki yollar (toplam 93.160 m2) beton ile kaplanmıştır. Yolların devamlı temizliğini süpürge aracı ile gerçekleştirilmekte ve yaz aylarında sürekli arazöz ile sulama işlemi uygulanmaktadır. Ayrıca sistemde oluşan arızalardan kaynaklı malzeme taşması durumlarında, kullanmak üzere bir adet vakumlu endüstriyel tip süpürge aracı bulunmaktadır. Bu süpürge ile hiçbir tozuma yapmadan dökülen malzemelerin alandan temizlenmesini sağlamaktayız.

Tesisimizin ısınma ve sıcak su ihtiyacını, klinker soğutma ünitesi atık ısısının kullanıldığı 2.500.000 kcal/h (2,9 MW) kapasiteli reküperatör ünitesinde 85°C sıcaklığa kadar ısıtılan su ile sağlamakta ve böylece fosil yakıt kullanımından tasarruf etmekteyiz. Yakıtın verimli olarak yakılabilmesi için gerekli olan, ikincil ve tersiyer havanın elde edilmesinde atık ısı kullanılan klinker soğutma ünitesinin verimliliği çok önemlidir. Bu nedenle klinker soğutma ünitemizi son teknoloji ile tasarladık.

Tesisimizde belirli alanlarda yeniden kullanım ve azaltım çalışmaları da gerçekleştirmekteyiz. Çimento üretiminde ton klinker başına yakıt tüketimimizi azaltmak için sistemi prekalsinatörlü olarak tasarladık. Döner fırında oluşan atık gazı, kömür ve hammadde kurutmada kullanılarak atık ısının yeniden kullanılması için alan oluşturduk. Böylelikle yakıt tasarrufu sağlamaktayız.

Her yıl düzenli olarak Vize Orman İşletme Müdürlüğü ve Vize Kaymakamlığı iş birliği ile 10.000 adet fidan dikimi ve dağıtımı yapıyoruz. Kuruluş tarihimiz olan 2008 yılından 2023 yılı sonuna kadar 123.600 adet fidan dikimi sağladık. Ocak alanlarımızın rehabilitasyonu için de 15.764 adet fidan dikmenin yanı sıra, tesis içinde de 2.062 adet fidan diktik ve 50.000 m2 yeşil alan oluşturduk.