Etik İlkelerimiz 

Anasayfaİnsan KaynaklarıEtik İlkelerimiz 

1. Etik İlkeler

İş etiği ilkeleri; Traçim Çimento Yönetim Kurulu üyeleri de dahil olmak üzere, yönetici, çalışanlar, iş ortakları, danışmanlar, temsilciler ve bu paydaşların çalışanları için geçerlidir.  

Etik İlkelerimiz; Traçim Çimento’nun tüm çalışanlarının ve paydaşlarının görev ve sorumluluklarını yerine getirirken uyulması ve kaçınılması gereken ilkeleri içermektedir. Aynı zamanda iş etiği kuralları gerekli tüm yasal düzenleme ve gerekliliklerin her türlü duruma cevap sağlamayacağı gerekçesiyle oluşturulmuştur. 

2. Çalışanların Uymaları Gereken İş Etiği Kuralları

İş etiği ilkelerine uyum tüm çalışanların asli sorumluluğudur. Bu doğrultuda tüm çalışanlarımız;

  • Dahil olduğu tüm süreçlerde faaliyetlerin ve alınan kararların öncelikle yasalara ve yönetmeliklere uygunluğunu, sonrasında ise Traçim Çimento’nun belirlemiş olduğu iş etiği ilkelerine uygun olup olmadığını sorgulamak,

  • Çalışanın kendisi ya da diğer çalışanlar tarafından gerçekleşmiş veya olası muhtemel ihlalleri tespit etme, şahit olma durumunda bu durumu ihbar bildirim kanalları aracılığıyla yöneticisi, ilgili birim ve Etik Kurul’a bildirmek,

  • İş etiği ilkelerine aykırı davranışlar nedeniyle yapılacak olası soruşturma süreçlerinde, soruşturmayı yürüten kişiler ve kurullarla iş birliği içerisinde hareket etmek, soruşturma sürecine dahil olması durumunda süreç ile ilgili edinmiş olduğu bilgileri gizli tutmak, soruşturmanın yürütülmesine yardımcı olabilecek her türlü bilgi, belge ve delilleri ilgili kişi ve/veya Etik Kurul ile paylaşmak,

  • Göreviyle ilgili karar süreçlerinde Traçim Çimento’nun menfaatini ön planda tutmak, kişisel çıkar sağlamamak ve Traçim Çimento’yu zarara uğratacak her türlü eylem ve işlemlerden kaçınmak, şirketin marka imajını korumak, ticari sırlarını saklamak, haksız rekabet oluşturabilecek davranışlardan sakınmak,

  • Traçim Çimento’ya ait ve/veya kendisine zimmetlenmiş tüm araç-gereç ve değerleri korumak ve amacına uygun olarak kullanmak

kurallarına uymakla yükümlüdürler.

2.1.  Siyasi Faaliyetler

Tüm çalışanların yasal olmak kaydıyla bireysel ve gönüllü olarak siyasi parti, sendika, dernek faaliyeti vb. etkinliklere katılma hakkı olmakla birlikte söz konusu aktiviteler için çalışma saati dışındaki zamanlar ve özel kaynaklar kullanılmalıdır. Bu çalışmalarda şirket ismi ve itibarı, şirkete ait kaynakların kullanımı gibi davranışlar ve siyasi görüşlere ilişkin propaganda, tanıtım, sohbet, sunum vb. faaliyetlerin şirket içerisinde yapılması etik ihlal kapsamına girmektedir.

Yöneticiler çalışanlarımızdan, politik bir iş yapmasını veya bir partiye, sendikaya üye olmasını isteyemez. Çalışanlar, şirket adını ve görevini kullanmak suretiyle herhangi bir kulüp, dernek ve kooperatife üye olmamaya özen göstermelidirler.

2.2.   Bağımlılık Yaratan Maddelerin Kullanımı

Traçim Çimento bağımlılık yaratan yasa dışı maddelerin kullanımını, çalışan sağlığı ve iş güvenliğini tehdit eden ciddi bir sorun olarak görmektedir. Bir çalışanın yasaklı madde kullanımına yönelik duyulan şüphenin netleşmesi, tedarik ya da özendirici eylemler içerisinde bulunduğunun tespiti halinde, söz konusu durum etik ihlal olarak değerlendirilir.

2.3.  İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği

Traçim Çimento tüm faaliyetlerinde çalışanlarının ve diğer tüm paydaşlarının, içinde bulunduğu toplumun menfaatini ön planda tutmayı ilke edinmiştir. Bu doğrultuda tüm çalışan ve paydaşlardan iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun davranmaları beklenmektedir. İş sağlığı ve güvenliği ihlali hakkında bir bilgi veya şüphesi olan çalışanlar söz konusu durumu derhal ilgili kişi ve/veya birimlere bildirmekle yükümlüdür.

2.4.  Sosyal Medya Kullanımı

Traçim Çimento, tüm çalışanlarının sosyal medya platformlarını kullanma ve düşüncelerini bu ortamlarda paylaşma hakkına saygı göstermektedir. Yapılan paylaşımların içeriğinin şirket itibarını etkileyebileceği olasığı göz önünde bulundurulduğunda, çalışanların sosyal medya kullanımında dikkat etmesi gereken hususlar aşağıdaki gibidir:

  • Sosyal medya iletişiminde paylaşımların herhangi bir şekilde Traçim Çimento’yu temsil etmediği açık ve net bir şekilde ifade edilmelidir.

  • Paylaşımlarda diğer bir şirket çalışanını, müşterileri, tedarikçileri, rakipleri ve diğer tüm paydaşları kötüleyen içeriklerden kaçınılmalıdır.

  • Sosyal medya paylaşımlarında Traçim Çimento ile ilgili, iş ilişkisi içinde bulunduğu herhangi bir kurum veya kuruluşla ilgili veya herhangi bir müşterisi ile ilgili özel, gizli belge ve bilgiler, ticari sırlar, hukuki süreçler, şirket içi resmi soruşturmalar, kamuoyuna açıklanmamış bilgiler ve davalar ile ilgili bilgiler yayınlanmamalı, paylaşılmamalıdır.

  • Paylaşımların içeriği yönünden ırkçılık, ayrımcılık, taciz ya da hakaret sayılabilecek nitelikte olmaması, şiddet ve/veya suça ilişkin eylemleri desteklememesi beklenmektedir. 

  • Traçim Çimento hakkında üçüncü kişiler tarafından yapılan yorum ve paylaşımlara ya da şirket hakkında herhangi bir konuda sorulan sorulara yanıt verilmemelidir. Böyle bir durum ile karşılaşıldığında, şirket içerisindeki ilgili iş birimine bilgi verilmelidir.

  • Paylaşımlarda kişisel verilerin korunması mevzuatına aykırı bir içerik olmamasına özen gösterilmelidir.

  • Traçim Çimento çalışanları sosyal medya mecralarındaki tüm paylaşımlarından hukuki çerçevede bireysel olarak sorumludur, olası yaptırımlar şirketin değil; kişinin kendi sorumluluğundadır. 

2.5.  Kurumsal Olanaklar

Çalışanlar, görevi gereği kendisine şirket tarafından sağlanan veya işyerinde bulunmak dolayısı ile öğrenme olasılığı bulunan ve şirkete rekabet avantajı sağlayan bilgileri gizlilik içinde tutmakla, işten ayrıldıktan sonra da hiçbir surette bilgileri kullanmamakla ve haksız rekabet ortamı yaratacak çalışmalarda bulunmamakla ve şirketin yazılı izni dışında üçüncü şahıslara açıklamamakla sorumludur.

Eğer çalışanlar şirketin ilgilenebileceği bir iş fırsatını değerlendirmek isterlerse, bu durumu yöneticilere bildirecekler ve yöneticiler de söz konusu iş fırsatıyla ilgilenip ilgilenilmediğine dair konuyu yönetim kararına sunacaklardır. Şirket söz konusu iş fırsatı ile ilgilenmeme kararı alsa dahi, çalışanın bu fırsatı kendi adına kullanması, ancak bunu yapmasının şirket faaliyetleri ile doğrudan veya dolaylı olarak rekabet anlamına gelmemesi şartına tabidir.

2.6.  Şirket Varlıkları ve Kaynaklarının Korunması, Muhasebe Kayıtları, Belgelerin Saklanması ve Korunması

Şirket varlıkları ve kaynakları, kişisel çıkarlar ya da şirket faaliyetleri haricinde herhangi bir kişinin yararına ya da amaç uğruna kullanılmamalıdır.

Şirket varlıklarının ya da çalışanlara ait herhangi bir varlığın çalınması, şirkete ait ürün, donanım ya da bilgilerin şirket dışına çıkarılması, zimmete para geçirme, harcanan zaman ya da yapılan harcamaların kasıtlı olarak yanlış bildirilmesi gibi davranışlar hem iş etiği ilkelerine hem de ceza kanunlarına göre suç olarak değerlendirilmektedir.

Zaman da en önemli kaynaklardan biri olduğundan, mesai saatleri içerisinde kişisel işlerle ilgilenmek de iş etiği ilkelerine aykırı bir davranış niteliğindedir. Çalışanlar, çalışma saatleri içerisinde ve yıllık izin süresince ücretli veya ücretsiz olarak başka bir işte çalışamaz, hiçbir yerde gelir temin edecek çalışmada bulunamaz, başka şirketlerde yönetim veya danışmanlık görevlerinde yer alamazlar. Çalışma saatleri içerisinde çalışanlarımızın özel görüşmelerini ziyaret konusu ile bağlantılı olarak ve iş akışını engellemeyecek şekilde makul bir sürede tamamlamaları gerekmektedir.

Şirketin muhasebe defter, kayıt ve hesapları; her zaman şirketin mali işlemlerini eksiksiz ve doğru şekilde yansıtmalıdır. Bunlar zaman çizelgeleri, fişler, makbuzlar, faturalar, masraf beyanları, maaş ve ücret bordroları ve diğer personel yardımlarıyla ilgili kayıtlar, performans değerlendirmeleri ve diğer önemli şirket bilgilerini de kapsamaktadır.

İşletme ve finans kayıtlarını bilerek yanlış beyan etmek veya usulsüz kaydetmek ya da şirketin işletme kayıtlarını tahrif etmek etik kuralların ihlali anlamına gelmektedir. Kayıtların tam ve doğru olarak tutulmasını sağlamak sadece muhasebe ve finans birimi çalışanlarının değil, tüm çalışanların görevidir.

2.7.  Şirket Bilgisayarları ve İnternet

İnternete bağlanmak, kullanılan bilgisayarın ve şirketin bilgisayar ağının belli bir risk altına girmesi anlamına geldiğinden, bu tür faaliyetlerde mutlaka şirket tarafından onaylanmış yöntem ve kurallara uygun hareket edilmelidir.

Şirket faaliyetleriyle ilgili bilgi alışverişlerinde şirket tarafından tahsis edilen elektronik posta adresleri dışındaki e- posta adresleri kullanılmamalıdır.

E-posta ve yazışmalar da dahil olmak üzere, tüm dokümanlar şirkete ait olduğundan, şirket bu materyalleri inceleme hakkına sahiptir.

Şirket bilgisayar kaynakları ve haberleşme sistemlerinin, aşağıda belirtilen şekilde kullanılması doğru değildir:

  • Alıcının iş ya da sistemlerinde kayıp ya da hasarlara yol açması muhtemel mesajlar, aşağılayıcı ya da onur kırıcı mesajlar,

  • Çalışanın ya da başkalarının işlerini kesintiye uğratan kullanım biçimleri,

  • Çalışanı etik olmayan bir harekete teşvik etme amacı taşıyan kullanım biçimleri,

  • Başkalarını taciz etmek, ayrımcı paylaşımlarda bulunmak,

  • Cinsel ve siyasal içerikli uygunsuz paylaşımlarda bulunulması ve gönderilmesi

  • Çevirim içi kumar ve oyun oynamak,

  • Şirket bilişim sistemine ilgili birimin izni olmadan yazılımlar indirmek,

  • Başka kişilere ait telif hakkı, ticari sır, patent veya fikri mülkiyet haklarını ihlal etmek.

2.8.  Gizli Bilgi / Kişisel Bilgilerin Gizliliği

Traçim Çimento, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki yükümlülüklerinin bilinci doğrultusunda tüm yöneticiler ve çalışanlardan gizli ve kişisel sayılabilecek nitelikteki bilgilerin korunmasına ilişkin prosedürleri eksiksiz uygulamalarını beklemektedir. Kişisel bilgilerin gizliliği ve korunması kapsamında çalışanların uyması gereken davranışlar aşağıdaki gibidir:

  • Gizli bilgi / kişisel bilgi olarak sınıflandırılmış hiçbir bilgi resmi makamlar ya da ilgili yasa ve yönetmelikler doğrultusunda talep edilmedikçe, üçüncü kişi ve/veya kurumlarla paylaşılmamalıdır.

  • Gizli bilgi / kişisel bilgi olarak sınıflandırılmış hiçbir bilgi üzerinde değişiklik yapılmamalı, bu bilgiler kopyalanmamalı ve tahrip edilememelidir. 

  • Çalışanlarına ait kişisel veriler, yalnızca yasalar gereği ve faaliyet döngüsü kapsamında kayıt altına alınır.

  • Bilgilere erişilmesi için kişilere tahsis edilmiş şifreler ve yetkilendirici bilgiler gizli tutulur ve başka kişilerle paylaşılmamalıdır.

  • Gizli ve kişisel bilgiler hakkında üçüncü kişilerin bu bilgileri öğrenebilecekleri herhangi bir açık ortamda konuşulmamalıdır. 

  • Yasal mevzuat ve/veya iş ilişkileri kapsamında paylaşılması zorunlu bilgilerin paylaşımı öncesinde, bilgi güvenliği ve gizliliği ile ilgili gizlilik sözleşmesi imzalanmalıdır.  

  • Çalışanlara ait ücret, yan hak vb. özlük bilgileri gibi kişisel veriler hiçbir bilgi üçüncü kişilerle paylaşılmamalıdır.

  • Yönetici ve çalışanlarının Traçim Çimento ile iş ilişkileri sona erse dahi, yasalar gereği bu bilgilerin saklanması ve gizliliğinin korunmasına ilişkin sorumlulukları devam etmekte olup, görevleri sona erse dahi bu bilgileri ifşa eden eski çalışanlar hakkında yasal süreç başlatılacaktır. 

2.9.  Patentler, Markalar ve Telif Hakları

Patentler, ticari sırlar, telif hakları, isim ve markalar, bilimsel ve teknik bilgiler, know how da dahil olmak üzere fikri mülkiyet unsurlarının korunması, şirketin rekabet gücünü koruması açısından büyük önem taşır. Bu nedenle fikri mülkiyetin herhangi bir kullanımı için, herhangi bir şekilde, herhangi bir amaçla, herhangi bir yetkisiz dağıtımı, çoğaltılması, kullanılması, satışı yasaktır. Ticari açıdan önemli her şey üzerinde şirketin fikri mülkiyet haklarını tesis etmek, korumak ve savunmak çalışanların ortak sorumluluğu ve görevidir.

Şirketin fikri mülkiyet haklarını korumaya çalışırken, diğer kişi ve kuruluşların yasal fikri mülkiyet haklarına da saygı gösterilmelidir. Başka kişi veya kurumların fikri mülkiyet haklarını izinsiz olarak kullanmak, hukuki yaptırımlarla sonuçlanabilir.

2.10.  Çıkar Çatışmaları

Çıkar çatışması, bir çalışanın ya da üçüncü bir tarafın kişisel/ailevi/finansal çıkarları ile şirketin çıkarları ters düştüğünde meydana gelir. 

Çalışanların mevcut makam ve yetkilerinden yararlanarak; şahsen, aile veya yakınlar aracılığı ile iş ilişkisinde bulunulan kişi ve kuruluşlar ile ilgili kararlardan kişisel çıkar ve kazanç sağlanmamalıdır. 

Çalışan kurumdaki görevine devam ederken, seçiminde rol aldığı herhangi bir tedarikçi, yüklenici, rakip veya müşteri için şahsi olarak çalışmamalı, danışmanlık yapmamalı, servis sağlamamalıdır.

Çalışanlar, aynı şekilde işyerinde diğer çalışanlar veya yöneticileri ile borç-alacak, kiracı-kiralayan ve kefalet ilişkisi kuramazlar, bu tür menfaat ilişkisi içinde bulunmamalıdırlar.

Şirket kaynaklarının, markasının ve gücünün kişisel fayda için kullanılmaması, kurum itibarını olumsuz etkileyecek durumlardan kaçınılması gerekmektedir.

Tüm istisnai durumlar şirket Yönetim Kurulu’nun onayına tabidir.

Eğer bir çıkar çatışması ortaya çıkmış ya da bir çalışan çıkar çatışması oluşturma potansiyeli olan bir durumla karşılaşmışsa, çalışan bu durumu yöneticisi, İnsan Kaynakları veya Etik Kurul ile paylaşmalıdır.

Çıkar çatışması her zaman iş etiği ilkelerinin ihlali anlamına gelmemektedir. Konu doğru zamanda üst yönetici, insan kaynakları veya Etik Kurul ile paylaşıldığında çözüme ulaşması mümkün olabilir. Esas böyle bir konuyu bildirmemek iş etiği ilkelerinin ihlali olarak kabul edilmektedir.

2.11.  Kişisel Yatırım ve İşlemler

Traçim Çimento, çalışanların kendi yatırımlarını diledikleri şekilde yönlendirme hakkına saygı gösterir. Ancak çalışanlar da kendi çıkarları ile şirket çıkarları arasında muhtemel bir çatışmaya ya da böyle bir algıya yol açabilecek durumlardan kaçınmalıdır.

Şirket adına karar verme kabiliyetini etkileyebilecek ya da etkiler gibi görünebilecek yatırımlardan kaçınılmalıdır.

2.12.  Şirket Dışı İş ve Diğer Ortaklık Dışı Faaliyetler

Çalışanların şirket içerisindeki görevleri ve şirket çıkarları ile çatışacak, şirket itibarını zedeleyecek faaliyetlerden kaçınması gerekir. Şirket tarafından talep edilen bir aktivite değil ise, çalışanlar kurum dışı aktivitelerini iş dışındaki vakitlerde, riskleri kendilerine ait olmak koşuluyla ve kendi imkânları ile yapmalıdır.

Çalışanın şirketteki görevlerini aksatmadıkça toplumsal faydaya hizmet eden faaliyetlerde bulunmasında bir sakınca bulunmamaktadır.                                                                   

Şirket yönetimi veya Etik Kurul bilgisi dahilinde, şirketin markasını geliştirmek için seminer ve konferanslara konuşmacı olarak katılınabilir, sektörel ziyaretler gerçekleştirilebilir.

2.13.  Hediye, Davet, Ağırlama ve Diğer İkramlar

Traçim Çimento çalışanlarının, görevleri sırasında açıkça bir karşılığa bağlanan veya tarafsızlıklarını, kararlarını ve davranışlarını etkileyen/etkileyebilecek, ekonomik değeri yüksek hediyeleri kabul etmemesi ve üçüncü kişi/kurumlara bu tür etkiler yaratabilecek hediye, ağırlama veya menfaat sağlama yönünde girişimde bulunmaması esastır.

Çalışanlar, ayrıcalık elde etmek suretiyle etki altına girmemeli ve başkalarını da ayrıcalık sağlayarak etkilemeye çalışmamalıdır.

Şirketin faaliyete başladığı veya başlayabileceği bir ticari işlem üzerinde esaslı bir etki yaratabileceği veya başka yollardan bir çıkar çatışmasına yol açabileceği algısına neden olacak her türlü hediye, eğlence veya ağırlamaya tolerans gösterilmemektedir.

Kamu kurumuna ait bir kararın hızlandırılması ya da ödüllendirilmesi amacı ile kamu kurumu hesabına ya da buna bağlı olarak hareket eden kişi/kurumlara, bu kişilerin akrabalarına doğrudan ya da dolaylı olarak hediye verilmemesi ya da teklif edilmemesi esastır.

Aynı şekilde, resmi bir hukuk vakasında, bir tarafın lehinde ya da aleyhinde olacak ya da bu algıya sebebiyet verecek şekilde davranışlarda bulunmak ve bu şekilde Traçim Çimento’ya dolaylı ya da doğrudan fayda sağlamak yasaktır.

Hediye alma-verme, davet veya ağırlama iş ortakları arasında iyi niyeti arttırma çerçevesinde, çoğu coğrafyada gelenekselleşmiş davranışlardır. Bu kapsamda gelen talepler üst yönetici, insan kaynakları birimi ya da Etik Kurul’a rapor edilmelidir. Hediye veren tarafından, hediyenin iade alınmaması veya hediye iadesinin yürütülen ticari ilişkiyi bozabileceği durumlarda, bu hediyeler; bağış ve ödüllendirmede kullanılmak üzere insan kaynakları birimine iletilir.

Hediyeler; yemekler ve ağırlama konusunda verilen hediyeler, yemekler ve ağırlama faaliyetleri için yapılacak giderlerin makul olması ve şirket kayıtlarına eksiksiz ve doğru olarak geçilmelidir.

Müşterilere ya da tedarikçilere iş amaçlı hediye gönderimi ya da etkinlik katılımı daveti yapıldığında, giderlerin çalışanların kişisel bütçelerinden yapılmaması esas olup, bu tür harcamaların yönetim onayı ile şirket bütçesinden karşılanması gerekmektedir.

Hiçbir çalışan aşağıdakilerden herhangi birini değeri ne olursa olsun, iş ilişkisinde bulunulan bir üçüncü tarafa teklif etmemeli ya da üçüncü taraftan gelen benzeri bir teklifi kabul etmemelidir:

  • Nakit para

  • Borç

  • Komisyon

  • Benzer maddi avantajlar (çek, mülk, konut, pozisyon, özel indirim, komisyon, iskonto, kesinti ve kolaylaştırıcı ödeme, taşınır veya taşınmaz herhangi bir tahvil, gayrimenkul veya emlak, hediye çeki, altın)

Şirketi temsilen iştirak edilen seminer, konferans gibi organizasyonlarda iş ilişkisinin iyi niyet göstergesi olarak, plaket gibi sembolik değeri olan hediyeler kabul edilebilir.

Müşteri, iş ortağı, tedarikçilerin katıldığı iş yemekleri ve etkinlikleri konusundaki yerel standartlara uyan yemek ve etkinlik davetleri yahut ilişkiler çerçevesinde makul değere sahip eşantiyonlar kabul edilebilir.

2.14.  Akrabalar ve Arkadaşlar

Birçok çalışanın, şirketin müşterileri veya tedarikçileri tarafından istihdam edilen ya da bu müşteri ve tedarikçilere yatırım yapan akraba ve arkadaşları bulunabilmektedir. Şirketin tabi olduğu yasal mevzuattan kaynaklanan kısıtlamalar dikkate alınmak kaydıyla;

  • Şirket içerisindeki görevinizin bir parçası olarak bu şirketlerden herhangi biriyle ilişkilerde takdir yetkisine sahip olunmadığı ya da

  • Akraba /arkadaş, diğer şirket adına şirket ile iş yapmadığı sürece herhangi bir çıkar çatışmasına neden olmaz.

Şirketin tabi olduğu yasalarda kısıtlamalar var ise bu kısıtlamalar öncelikle uygulanır.

Şirketin müşterisi veya tedarikçisi olan şirketlerde çalışan ya da hisse sahibi olan tanıdık kişiler olabilir. Bu tür bir müşteri veya tedarikçiyle iş yapılıyorsa, ilişkinin şirket yararına davranılmasını etkilememesine ya da etkiler gibi görünmemesine özen gösterilmelidir. 

Durumun sorun yaratıp yaratmayacağı konusunda kararsız kalınan durumlarda bağlı bulunan yönetici, İnsan Kaynakları birimi ya da Etik Kurul’a danışılmalıdır.

Bir aile üyesinin, kurumun iş birliği içerisinde olduğu müşteri, potansiyel müşteri, tedarikçi veya şirketin faaliyetleri üzerinde etki potansiyeli olan resmi bir kurumda çalışması halinde bu durumu bir üst yöneticiye, insan kaynakları birimine veya Etik Kurul’a yazılı olarak bildirmelidir.

Çalışanlar; akraba ve arkadaşları ile ast-üst ilişkisi, performans, ücret, ödüllendirme, denetleme, terfi kararı süreci içerisinde olmamalıdır.

2.15.   İçeriden Bilgi Alma (Insider Trading)

Herhangi bir ticari menfaat elde etme maksadıyla; içeriden alınan bilgilerden (mali sonuç ve tablolar, kar paylarındaki değişiklikler, muhtemel şirket birleşmeleri – bölünmeleri ya da ortak girişimler, önemli davalardaki gelişmeler ve yönetimdeki önemli değişiklikler) yararlanarak hisse senedi, tahvil, opsiyon gibi menkul kıymetleri alınıp satılmamalı, kamuya açık olmayan bilgiler kullanılmamalı ya da üçüncü kişiler ile paylaşılmamalıdır.

3. Rekabet ve Pazara İlişkin Kurallar

Traçim Çimento, tüm paydaşları ile birlikte yürüttüğü faaliyetlerinde yolsuzluk ve rüşvet konusunda sıfır tolerans politikasını benimsemiştir. 

Bir iş ilişkisinin sağlanmasını ya da devam ettirilmesini teşvik etmek, bir idare denetiminin ya da teftişinin sonucunu etkilemek, vergi veya diğer yasal yükümlülükleri etkilemek için bir kamu görevlisine veya özel şirket yetkilisine ödeme yapmak rüşvete örnek olarak gösterilebilir.

Değeri olan herhangi bir şey; nakit, hediye, yemek, ağırlama, iş fırsatları, işe alma teklifleri de dahil kamu görevlisi veya özel şirket yetkilisi açısından değeri olabilecek maddi veya manevi her şey anlamına gelmektedir. Maddi herhangi bir sınırlama olmamakla birlikte tutarından bağımsız olarak değeri olan herhangi bir şey rüşvet niteliğinde değerlendirilmektedir.

Değeri olan herhangi bir şey; nakit, hediye, yemek, ağırlama, iş fırsatları, işe alma teklifleri de dahil kamu görevlisi veya özel şirket yetkilisi açısından değeri olabilecek maddi veya manevi her şey anlamına gelmektedir. Maddi herhangi bir sınırlama olmamakla birlikte tutarından bağımsız olarak değeri olan herhangi bir şey rüşvet niteliğinde değerlendirilmektedir.

Çalışanlar karşı tarafın kararını etkilemek için karşı tarafa menfaat sağlamanın ya da sağlamayı teklif etmenin, bu kişi kamu görevlisi olmasa dahi, sadece disiplin yaptırımı değil cezai müeyyideler ile de sonuçlanabileceğini bilmelidir.

Bu doğrultuda Traçim Çimento çalışanlarının, aşağıda davranış kurallarına uygun hareket etmeleri beklenmektedir:

  • Traçim Çimento’nun yürütmekte olduğu tüm süreçlerde üçüncü kişi ve kurumlarla ilişkilerde ayrıcalık sağlama karşılığı avantajlı durum yaratılmamalı ve bu yönde sunulacak teklifler kabul edilmemelidir.

  • Yolsuzluk ve rüşvet kapsamında değerlendirilebilecek herhangi bir talep ya da teklifle karşı karşıya kalınması durumunda derhal ilgili kişi ve/veya birimlere bilgi verilmelidir.

  • Müşterilerden, tedarikçilerden ve diğer üçüncü kişi ve/veya iş ortaklarından kişisel borç, ayrıcalık ya da indirim talebinde bulunulmamalıdır.

Rüşvet ve yolsuzluk kapsamında değerlendirilebilecek bir davranışa dahil olunmasa dahi, söz konusu duruma şahit olunması ya da şüphelenilmesi durumunda derhal ilgili kişi ve/veya birimlere bilgi verilmesi gerekmektedir. Söz konusu davranışın bilinmesi ya da şahit olunmasına rağmen ilgili ilgili kişi ve/veya birimlere bilgi verilmemesi, söz konusu davranışa dolaylı yoldan katılım olarak değerlendirilmektedir.

3.1.  Pazarlamada Dürüstlük

Traçim Çimento, günümüz iş koşullarında başarılı bir şekilde rekabet etmeye hazırdır ve bunu bütün geçerli anti tröst, rekabet ve dürüst ticaret yasa, kural ve yönetmeliklerine uygun bir biçimde yapmaya devam edecektir. Bu sebeple çalışanlar her zaman yasa, kural ve yönetmeliklere uygun hareket etmelidirler. Traçim Çimento’nun menfaatlerine uygun düşmesi uğruna dahi olsa çalışanın hukuka aykırı davranışları kabul edilemez.

3.2.  Ticari İstihbarat

Faaliyetlerimizi yürütürken diğer kurumlar hakkında kamuya mal olmuş bilgileri toplamak ya da bunlardan yararlanmak genel olarak yasalara ya da iş etiği kurallarına aykırı değildir. Çalışanlar, rakiplerimiz hakkında kamuya açık bilgileri toplayabilir, paylaşabilir ve bunları kullanabilirler. Ancak bu tür bilgileri elde etmek için, hiçbir durumda asılsız beyan, aldatma, hırsızlık, casusluk ya da rüşvet gibi etik olmayan yasa dışı yollara başvurulmamalı ya da üçüncü kişilerden bu tür bir yola başvurmaları talep edilmemelidir.

3.3.  Uluslararası Ticaret Kısıtlamaları

Faaliyetlerimizi yürütürken diğer kurumlar hakkında kamuya mal olmuş bilgileri toplamak ya da bunlardan yararlanmak genel olarak yasalara ya da iş etiği kurallarına aykırı değildir. Çalışanlar, rakiplerimiz hakkında kamuya açık bilgileri toplayabilir, paylaşabilir ve bunları kullanabilirler. Ancak bu tür bilgileri elde etmek için, hiçbir durumda asılsız beyan, aldatma, hırsızlık, casusluk ya da rüşvet gibi etik olmayan yasa dışı yollara başvurulmamalı ya da üçüncü kişilerden bu tür bir yola başvurmaları talep edilmemelidir.                                                                                                                                                                                                                                       

3.4.  Kara Para Aklama Faaliyetlerinin Önlenmesi

Kara para faaliyetlerinin önlenmesi için çalışan olarak, muhtemel kara para aklama faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasında yetkililere yardımcı olmak suretiyle, şirket itibarı korunmalı ve dürüstlük ilkesi ön planda tutulmalıdır. Çalışanlar; müşterilerin, iş ortaklarının ve diğer tüm üçüncü tarafların kimliğini ve finansal varlığının doğruluğunu ve geçmişi doğrulamak ve ödemelerin uygun kaynaklardan yapıldığını teyit etmek için, tedarikçi seçimi ve yönetimiyle ilgili özenli davranmalıdır. 

Hakkında net bilgi paylaşmaktan kaçınan ya da ödemeleri peşin yapmak isteyen bir müşteri gibi şüphe uyandıran bir vakada, kara paraya işaret eden birtakım göstergelerle karşı karşıya kalındığı düşünülüyorsa, durum derhal ilgili yönetici, insan kaynakları birimi veya Etik Kurul’a bildirilmelidir.

4. Paydaşlara İlişkin Sorumluluklarımız

4.1     Çalışanlara Karşı Sorumluluğumuz

Kara para faaliyetlerinin önlenmesi için çalışan olarak, muhtemel kara para aklama faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasında yetkililere yardımcı olmak suretiyle, şirket itibarı korunmalı ve dürüstlük ilkesi ön planda tutulmalıdır. Çalışanlar; müşterilerin, iş ortaklarının ve diğer tüm üçüncü tarafların kimliğini ve finansal varlığının doğruluğunu ve geçmişi doğrulamak ve ödemelerin uygun kaynaklardan yapıldığını teyit etmek için, tedarikçi seçimi ve yönetimiyle ilgili özenli davranmalıdır. 

Hakkında net bilgi paylaşmaktan kaçınan ya da ödemeleri peşin yapmak isteyen bir müşteri gibi şüphe uyandıran bir vakada, kara paraya işaret eden birtakım göstergelerle karşı karşıya kalındığı düşünülüyorsa, durum derhal ilgili yönetici, insan kaynakları birimi veya Etik Kurul’a bildirilmelidir.

4.2     Müşterilere Karşı Sorumluluklarımız

Traçim Çimento çalışanlarının ortak hedef ve sorumluluğu koşulsuz müşteri memnuniyeti ve bağlılığını sağlamaktır. Müşterilerin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda ve doğru şekilde cevap veren bir bakış açısıyla yaklaşılır. Şirket çıkarları söz konusu olduğunda dahi, tanıtım faaliyetlerinde müşterilere eksik ya da yanlış bilgi verilmemeli, anlaşma sağlanan koşullarda taahhütler yerine getirilmelidir.

Müşteriler arasında ırkı, rengi, dini, cinsiyeti, cinsel yönelimi, cinsel kimliği veya ifadesi, ulusal kökeni, yaşı, engelliliği gibi nedenlerle ayrım yapılmaz, tüm müşterilere aynı koşul ve standartlarda hizmet verilmektedir. 

Müşterilere ilişkin bilgiler yasaların öngördüğü şekilde toplanmalı, saklanmalı ve gerektiğinde imha edilmesi konusunda mevcut yasalara göre hareket edilmelidir. Müşterilere ait bilgiler amacı dışında kullanılmamalı ve üçüncü kişilerle paylaşılmamalıdır.

4.3     Rakiplere Karşı Sorumluluğumuz

Rakipler ile ilişkilerde, ulusal ve uluslararası yasalara uygun hareket edilmektedir. Yasalarca belirlenen hükümler haricinde de şirket çalışanlarının aşağıdaki davranış kurallarına uygun davranmaları beklenmektedir:

  • Rakiplerle ilgili bilgi toplanırken yasalara aykırı ya da usulsüz faaliyetler içerisine (hırsızlık, özel mülkiyete girme, gizli kayıt alma, telefon dinleme, rüşvet, gerçeğe aykırı beyanlar vb.) girilmemelidir. 

  • Her ne amaçla olursa olsun rakipler hakkında gerçeğe aykırı beyanlarda bulunulmamalıdır.

  • Rekabeti kurallara aykırı bir şekilde kısıtlamayı amaçlayan veya bu etkiyi yapan, fiyatları müştereken tespit etmek veya sabitlemek, pazarları paylaşmak ve ihalelere teklif sunmak, rakipler ile herhangi bir yasadışı anlaşma sağlanmamalıdır.

  • Rakiplerle, şirketin fiyatlandırma ve dağıtım politikaları, tedarikçi seçimi veya fiyatları, müşteri seçimi, kredi ve vade politikaları, reklam politikaları veya rekabet ile ilgili benzeri başka bilgiler paylaşılmamalıdır.

4.4.  Tedarikçiler/İş Ortaklarına Karşı Sorumluğumuz

Tedarikçilerimizi ve iş ortaklarımızı (danışmanlar, hizmet sağlayıcılar, temsilciler) belirlerken; faaliyetlerini yasa ve yönetmeliklere uygun sürdürüp sürdürmedikleri, çalışanların haklarını gözetip gözetmedikleri, insan haklarına, sürdürülebilirlik ilkelerine ve Traçim Çimento iş etiği ilkelerine uyumları göz önünde bulundurulmaktadır. 

Kurumun ticari ilişki içerisinde olduğu şahıs/kuruluşlarla haksız fayda sağlamak maksadıyla, kişisel menfaat/ iş ilişkisine girilmemelidir.

4.5.  Çevreye Karşı Sorumluluğumuz

Yasal ve sosyal sorumluluklarını yerine getiren Traçim Çimento, faaliyeti esnasında sahip olduğu ileri teknoloji ve yüksek çevre bilinci ile hareket etmektedir. Bu yaklaşımı ile çevreyi ve doğal kaynakları korumak, toplumun sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmak gibi konularda sorumluluklarını yerine getirmeye özen göstermektedir. 

Şirket, çevre ve toplumun üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkileri azaltmak ve ortadan kaldırmak maksadıyla, tüm çalışanlardan ve iş birliği yürütülen paydaşlardan, ilgili tüm yasal gerekliliklere uygun hareket etmeleri beklemektedir.            

4.6.  Toplumsal Sorumluluğumuz

Şirket ülke ve içinde yaşadığı toplumun ayrılmaz bir parçası ve katılımcı üyesi olarak, toplumun ihtiyaçlarına karşı duyarlıdır. Yaşam standartlarının daha iyiye gitmesi için, tüm çalışanları ile imkânları doğrultusunda buna katkıda bulunur.

Toplumsal faydaya hizmet kapsamında insan haklarının korunması, sosyal sorumluluk projeleri, suç ve yolsuzlukların ortadan kaldırılması birincil öncelik olarak belirlenmiştir.

Traçim Çimento’da kanunlarla belirlenmiş işçi çalıştırma kuralları ve yaş sınırına riayet edilmektedir. Borç ödeme amaçlı işçilik, askeri işçilik ve her türlü insan ticareti de dahil olmak üzere zorla çalıştırma uygulamalarının tümüne sıfır tolerans politikası benimsenmiştir.

4.7.   Devlete Karşı Sorumluluğumuz

Hangi yasaların geçerli olduğu konusunda karar verilemiyor ya da geçerli olan farklı yasalar arasında bir çatışma olduğuna inanılıyorsa devam etmeden önce hukuk birimine başvurulmalıdır. 

Etik İlkelerin uygulanması Etik Kurul sorumluluğundadır. Etik İlkeler; üst yöneticiler de dahil olmak üzere, tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışanlar tarafından uygulanır.

5. ETİK İLKELERİN UYGULANMASI

Etik Kurul; 

  • Traçim Çimento’nun iç ve dış paydaşları ile ilgili tüm ilişkilerinde iş etiği ilkelerinin istisnasız uygulanmasından, iİş etiği ilkelerine aykırı olduğu iddia edilen olay ve/veya davranışların prosedürlere uygun olarak değerlendirilmesini ve soruşturulmasını sağlamaktan

  • İş etiği ilkelerine aykırı durumların tespit edilmesi halinde, söz konusu durumlara ilişkin uygulanacak yaptırımlara karar verip çözüme ulaştırılmasından

sorumludur.

Etik Kurul, yürütülen ve karara bağlanan soruşturma süreçlerini Yönetim Kuruluna raporlar.