KVKK

TRAÇİM ÇİMENTO SAN VE TİC A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KULLANILMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAZISI

Değerli ziyaretçimiz, kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine önem veriyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Traçim Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ŞİRKET) olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.

Kanun Hakkında Genel Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanıp bu tarihte yürürlüğe girmiştir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Yürürlük başlıklı 32.maddesine göre Bu Kanunun; 8 inci, 9 uncu, 11 inci, 13’üncü, 14’üncü, 15 inci, 16’ncı, 17’nci ve 18 inci maddeleri yayımı tarihinden altı ay sonra yani 07 Nisan 2016’dan 6 ay sonra 07 Ekim 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir.

Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi

Aşağıda detaylı kurumsal bilgileri yayınlanan Traçim Çimento San. Ve Tic. A.Ş. olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Şekli

Kişisel verileriniz, internet sitemiz, insan kaynakları departmanımız, satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, müşteri ziyaretlerinde toplanan formlar, hizmet ile ilgili olarak soru sorulması veya şikâyet bildiriminde bulunulması fabrikamızın ziyareti ile ilgili girişte güvenlik tarafından oluşturulan kayıtlar, güvenlik amacı ile yapılan video kayıtları gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Şirket tarafından yasal ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 

Akdedilen/akdedilmesi düşünülen sözleşmelerin müzakeresi, kurulması ve ifa edilmesi, 

Şirket bünyesindeki birimlerde veya birimler arasında koordinasyon, iş birliği ve verimliliğin sağlanması ve geliştirilmesi,

Şirket’ e ait veya Şirket tarafından kullanılan internet sitesi ve diğer elektronik sistemlerinin ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması, 

Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi, 

Mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi, 

Talep ve soruların cevaplanması,

Şirketler ve ortaklıklar hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

Şirket’in insan kaynakları politikaları çerçevesinde çalışan ihtiyacının temin edilmesi ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ve iş başvurusunda bulunan adaylar ile iletişime geçilmesi,

Şirket’in halkla ilişkiler ve pazarlama politikalarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatlerinin korunması amaçları ile Kişisel verileriniz KVKK’ya uygun şekilde; Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

Doğru ve gerektiğinde güncel olarak, Belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecek,İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde; iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içine veya yurt dışına aktarılabilecektir. Faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla (örneğin bilgi sistemleri yönetimi ve depolanması, veri analizi vb. konularda destek almak) kişisel verilerinizi, 3. kişi hizmet sağlayıcılarına açıklayabiliriz. Bu aktarımlarda paylaşılan kişisel verilerin verilecek hizmetle sınırlı olmasına özen gösterilir ve aktarılan kişisel verileriniz gerektiği şekilde korunması için tüm tedbirler alınır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Haklarınız 

Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili başvurunuzu yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvurunun; kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

BİZE NASIL ULAŞIRSINIZ

KVKK 13’üncü madde uyarınca başvurularınızı KVKK Bilgi Talep Formunu doldurarak, Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cd. No:4 Uniq Ağaçlı Ofis Sarıyer- İstanbul    adresine iadeli taahhütlü veya noter kanalıyla yazılı olarak ya da tracimcimentosanayiveticaretas@hs02.kep.tr adresine elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Şirket veri sahiplerinden gelen talepleri, KVKK m.13 çerçevesinde talebin niteliğine göre en geç otuz gün içerisinde değerlendirerek sonuçlandıracaktır. Veri sahiplerinden gelen taleplere yönelik olumlu veya olumsuz yöndeki yanıtlar, veri sahiplerine yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilebilir. Veri sahiplerinin talepleri kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, talebin cevaplandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.

DEĞİŞİKLİKLER

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Bilgilendirme ve Aydınlatma Metnin’ de muhtelif zamanlarda değişiklik yapmamız mümkündür. Metnin güncel versiyonuna Traçim internet sitesinden ulaşılabilir, Metin’de yapılabilecek değişiklikler Traçim internet sitesinden takip edilebilir. Değişiklikler kural olarak, Traçim internet sitesine yüklenmek suretiyle yapılacak ve bu tarih itibariyle geçerlilik kazanacak olmakla birlikte, Traçim değişiklikleri, uygun gördüğü diğer şekillerde de bildirilebilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu için tıklayınız